Ochrana osobných údajov

Vyplnením prieskumu nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v tomto znení: V zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Inštitútom sociálnej politiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, IČO: 681156.

Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané len pre štatistické účely.

Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu môžete zaslať na e-mailovú adresu isp@employment.gov.sk alebo na nasledujúcu adresu: Inštitút sociálnej politiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava.

© Inštitút sociálnej politiky MPSVR SR